HTTP/1.1 200 OK Date: Mon, 13 Jun 2022 15:05:19 GMT Server: Apache/2.4.6 (CentOS) PHP/5.4.16 X-Powered-By: PHP/5.4.16 Connection: close Transfer-Encoding: chunked Content-Type: text/html; charset=UTF-8 2067 Cidhaa aadaa oromoo. Waan Aadaa, Teeda (Cubbuu fi Safuu), Duudhaa, cabsu hojjachuun Oromummaa namaas hir’isa Published by USAID Gara biraatiin sirni haasawaa kan gosoota Oromoo biroo koottu-dhufee irraa garaa gartii guddaa hin qabu 208 Enter the email address you signed up with and we'll email you a reset link Siinqeen bocamee kan hojjatamu immoo muka harooressaa qaqal’aa fi sorooroo waan ta’eef cimina guddaa kan qabuufi kan laayyootti hin cabnes waan ta’eef filatama ☞*Maqaawwan Uffata Aada Oromoo Beektuu?Mee ani hangan beeku tokkon isinitti hima isinis comment jalatti kan beektan barreessa Amazing Ethiopian Oromo Cultural Wedding @ Jeldu Level 2 349 The Oromo Orthography of Shaykh Bakri Sapalo your password About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators 3 Wanni hundinuu isaan uumame; waan uumame hunda keessaas wanni isaan malee uumame tokkoyyuu hin turre #Link Armaan Gadiitiin Youtube Keenya #ObdiMedia Subscribe Nuuf Godhaa Oromo! Aadaa Oromoo: Eebba Oromoo Karrayyuu 56 4 Oromoon uummata afaan hortee Kuush dubbatu kan Bahaa fi Kaaba-Baha Afrikaa keessatti argaman keessaa isa guddaadha Ennaa hubatanii yaadan jabinaa fi bilchina dur #Link Armaan Gadiitiin Youtube Keenya #ObdiMedia Subscribe Nuuf Godhaa Oromo! Enjoy the best Oromo Weeding Music Collection on this channel and if you like it, you really need to Subscribe and like to help me Fuula duratti Baarii fi Restoraantiin keenya dhiyeessii qulqullinaaf sadarkaa isaa eeggate; dhugaatii, nyaata Aadaa fi sagantaalee akka:- Cidhaa Walgahii/Waltajjii Aanaa Lumeetti miseensonni raayyaa ittisa biyya sirna cidhaa haleelan 777 edu Gabbarrri Arsii yeroo kennamu (Suuraan keenya) Gabbarri Oromoo Arsii biraatti bakka guddaa qaba 2 Amattii Ortodoksii%8 Innis dhiirsa misirroop kophaatti waamee, 10Akkana jedheen; "namni cufti daadhii wayinii isa gaarii jalqabatti dhiyeessee, eegii keessumoonni quufanii booddee immoo daadhii isa laafaa dhiyeessa; ati garuu daadhii gaarii hanga ammaatti tursite Turbee Jila Aadaa 3 Welcome! Log into your account Mohammed Reshad 22 MB 2020-07-01 7 Tirriin shubbisa aadaa Godinaalee Arsii Lixaa, shawaa bahaa, Arsii fi Baale keessatti beekamuudha Gammachuun akkana je'e "Namni hedduun irreechaan Aadaa dha ja'anii odeessan, warra akkana ja'uu wajjiin mormuulleen hin barbaachisu sababnis jarri akkana ja'u kun waa'ee oromoo baruu hin fedhan, lafumarraa ka'anii oromoon amantii mataa Gara fuula duraatti warshaa huccuu dhaabuun uffata aadaa sadarkaa isaa eege omishuun fedhii biyya keessaa fi alaa guutuuf fedhi kan qabdu ta’u aaddee Mooyii Xilaahun ibsitee jirti Afaan Oromo Grammar AADAA OROMOO KEESSATI GUYYAA CIDHAA JAARSOOLIIN BIYYAA AKkAS JEDHAANIi EEBBA ISA DHUMA A EEBBISU! Anis akka jaarsooli keenyataan isiin eebisa! - QABTTANIITTU Nagaa qabadhaa Halkan abjuu qabadhaa Guyyaa yaada qabadhaa Coqorsa ta’aa lafa qabadhaa Urjii ta’aa waaqa qabadha Aannanii fi garaa ta’aa Mucha fi okolee ta’aa Faanaa fi lafa ta’aa Daadhhdhaaf mataa ta’aa Handoodee garee… Aadaan fuudhaafi heerumaa Oromoo keessatti inni fuudhu maatii ishee heerumtuuf kennaa dhiyeessuun baratamaadha oromoo filataman keessatti taarikuu bantii wayyeessaa waraqaa qorannoo ulaagaa digirii lammaffaa (ma) barnoota afaan oromootiin guuttachuuf qophaa‟ee yuunvarsitii addiis ababaa kolleejjii namoomaa, qo‟annoo afaanii, joornaalizimiifi quunnamtii muummee afaan oromoo, ogbarruufi fooklooriitiif kan dhihaate hagayyaa 2008/2016 finfinnee About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators GADAYO GALGALO DAMBITU W/GU FULASA 1458-1465 Weedduu Cidhaa fi kkf Oromoon kabajaafi sodaa 212 Ijoollee hurursuun Fardi aadaafi seenaa Oromoo keessatti kabaja akkamii qaba? Finiinaa: Nyaata aadaa Oromoo hanga waggaa sadiitti turuu danda’u THE HISTORICAL DEVELOPMENT OF ★Jaalala jechuun:- -Bareedina barbaaduu miti -Faayidaa “Uummanni Oromoo, Hiriyyoonnii fi jaalattoonni isaanii sagantaa eebbaa kanarratti akka argamtan waamicha kabajaaf jaalalaa isiniif dhiyeessanii jiru Jireenyi nama tokkoo gammachiisaa akka taʼu gochuu dandaʼa Oromoota Arsii birattii kan filatamaa fi kan jaallatamee kabajamee, naqataan walfuuchuu ta’uusaati 266 Aadaa Oromoon qabdu cufatti Oromo beeka malee abbaan cidhaa sun hin beeku ture Chala was arrested and accused for his poems that criticize the regime and for supporting the OLF, the organization that fights Yeroo ilmi fuudhu (misirrichi) mana maatii isaatii bahee gara warra soddaatti imalu dubartoonni 'Yaa Habaaboo' jedhanii faarsanii taphachuun gaggeessu Sababa qaala’iinsi gatii waggoota 20 as Itoophiyaaf hudhaa ta’eef hayyonni maal jedhu? May 7, 2022 commen Abbaa Aragaawii ''Isa siyaasaa keessaa Bita kan jedhu ji‟a itti lama ta‟uufi sadi itti ta‟uu jiraachuu giddugaleeffachuu About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators Fakkenyaaf Yeroo cidhaa, yeroo gaddaa, yeroo gammachuu, yeroo … DURAANDURSA Jalatamoo fi kabajamoo warra barreefata kana duukaa-buutanii jirtan, mee waan hundumaa duran nagaa fi nageenya isiniif hawwa! Barreeffama kana kutaa sadaffaa, ilaa akkana jedheen xumureeyyu: “Mee WAAQNI gurraachi garaa gurraachaa, leemmooon garaa taliilaa warra abbaa tokkeessoo kana jalaa aadaa Oromoo faas, aadaa uummatoota impaayerittii tanaas haa oolchu! BOQONNAA TOKKO Bulchiinsa Baayidan keessatti, Gorsaa Dargaggeessi fuudhuu barbaadu tokko maatii intalaaf gabbara fidu malee sirnichi guutudha hin jedhamu namoota Hamoomota cidhaa irra turan dabalatee namoota nagaa 24 haala suukanneessaan galaafachuu Nyaanni akka addaatti nyaatamu nyaata 658 Killoo,Qorii,dhaabata fi k Dubbiin dachaa kunis ergaa lama dabarsa Yommuu dubartiin tokko dhiira deessuufi dubara deessullee gammachuun namonni mul’isan walqixa miti (amma amma jijjiramoonni jiraatan illee) Har’arraa kaasee namni nama kana fanfanse oromoo, oromo oromia gadaa com finfinnetribune, hailu kitaba new uploaded oromo music kichuu, drama afaan oromo, oromia oromoprotests gabaasa fdg oromiyaa, seenaa gaara suufii facebook, news page 92 siitube com breaking oromo and, oromoo wikipedia, kitaaba qulqulluu hiika addunyaa haaraa ingiliffaa bartoota oromoo dhiheenya taasisameef bakka guddaa kennaa nutis wareegama bilisummaa baasuuf murteessanne guyyaa gootota oromoo ebla 15 wixata dhufu ayyaaneffatamee oolu ilaalchisuun ibsa, tarree galmee gootota oromo zoonii kibbaa keeessatti wareegaman ebla 15 march 26 2019 tarree galmee gootota 29 Full PDFs related to this paper Isa beekuuf aadaan qabeenya guddaa kan dhaloota irraa dhalootaan dhaalamuu fi seenaa ummata sanaati f ammoo kan dubrtootni 862 Faajjii Lammaa 212 Hanqinni ragaa qorannoo Fr Dubbiin Foon Ta'uu Isaa Unka caasaalee afaanii dhamsaga,jecha,gaalee fi ciroo sirba kana keessatti hojiirra oolan adda baasuun ibsuu Oromoo Fakkenyaaf, buddenaa baadudhaan ykn ittoodhan nyaachuu, akaawwii, buddena/maxinoo aannaniin/itittuun nyaachuu fi kkf Duraan buudafi buudee fidanii dhufu Obbo Abdurraahmaan, Tirriin Arsii keessatti ittuu beekamaa akka tawuuf hawwissoowwan gara garaallee, kan Ateeteen garuu umuriif saalaan kan daangoftedha Qarqara kibba tulluu Cuqqaalaa irraa ka’ee Hawaas (Hawaash) cehuun hanga walakkaa Shaggar/Finfinneetti tamsa’ee jira 2034 Aadaa Oromoo keessaa ijoollee hurursuun aadaa gaarii qabnu keessaa tokkodha Fakkenyaaf Yeroo cidhaa, yeroo gaddaa, yeroo gammachuu, yeroo … About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators Kun ammoo aadaa dhablee ta’uun, aadaa saba biraan gabroomuudha akkaataa qophii dhangaa, hariroo dhangaan sirna waliin qabu, faayidaa dhangaan aadaa dhala namaatiif qabu, faaruwwan yeroo sirna tokkoo jedhaman askeessatti ilaaluu ta’a 728 Gabbarrri Arsii yeroo kennamu (Suuraan keenya) Gabbarri Oromoo Arsii biraatti bakka guddaa qaba Irreecha mallattoo Aadaa Oromoo fi Oromummaaf:- Yeroo ammaatti ayyaanni Irreechaa mallattoo Aadaa Oromoo fi Orummaa ta’ee jira 5 kan dubataman yootu, aadaan hawaasa naannoo kanatti hojjatamu yookan kabajamu aadaa walgargaarsa hojii, aadaa gadda waliin qooddachuu, aadaa gammachuu waliin qooddachuu, aadaa wal kabajuu fa’a kan jiru yoota’u, Amantiiwwan adda addaa aanaa kana keessatti argamu Amattii musliimaa%91 Makonnin Laggasee (1982) qorannoo geggeesse keessatti akaakuu Ateetee eere keessatti maqaan isaanii hunduu jecha afaan Oromoo ta’uusaa kaaseera Qaroomaa fi guddinni marti Gurbaan erga itti amanee jaarroleen mariyatanii, jaarsa ergatu Akaakuu Fakkoommiiwwan Sirna Fuudhaafi 962 Amantiin aadaa maqaa seenaa dhudhaa kee gati kan Arabaa jaaladhu hin jedhu com / addisstandard@gmail Jira Oromoo lamii teetuu sin dubbatuu Oromoo tuquun Wikshinarii irraa hiika isaa ilaali Yoo itti gammaddan nu ajaja Anis isuma fakkeenya godhadheen sirbatti seene; Hawwisoo Arfan Qalloottis makame Cidha aadaa saba keenyaan raawwatamu yeroo argitani fi yaadattan heddu akka gammaddan hin shakkamu If you interested in it please, Order us we serve you us your order and intereste Baha, Dhiha, Kaabaa fii kibbatti sagalee keenya tokko nuuf taasisi yaa waaqa Tuulama keessa gosti guddaa fi inni angafaa kan ta’e Galaan kan jedhamu Akkasumas sirba cidhaa aadaa Oromoo weellisaa ture Sabni oromoo bu’ura wal gargaarsaa irratti hundaa’uun qabeenya, humnaa fi beekkomsa walitti qindeeffachuun ittiin wal kaba Aadaa bareedaa Arsiin Oromoo gumaache keessaa sirni haasawa koottu-dhufee tokkoffa jechuu dandeenna 429 Agarsiifni kun seenaa Oromoo keessatti kan jalqabaa yoo ta'u Oromoonni kutaa biyyaa adda addaa keessa jiran dhufanii yoo wal arganis kan jalqabaa ture Oromoon aadaa ball'aa qaba: Sirna Gaadaa irraa kaasee hanga dhahaa mataasaatti, aadan Oromoo wallee, ogbarruu fi amantii Oromoo Waaqeffannaa jedhamu of keessatti qabata The app is incredibly well developed and contain brief things about the Oromo People's culture, value, history, Geda system and more Aadaa Oromoo Gujii 285 JARSO BABO GANNO GALANTU LUKU DARARA 1474-1481 docDownload ===== EEBBA TUULAMAA =====Hayyee!, Hayyee! Hayyee!Waaqa uumaa Waaqa uumamaaWaaqa Burqaa Haroo WalaabuuWaaqa sagaltama garbaaWaaqa salgan BooranaaWaaqa torban BaarentummaaWaaqa Bokkuu GurraachaaWaaqa Ciicoo GurraattiiWaaqa Caffee TumaaWaaqa shanan Gadaa OromooNagayaan nu olchitee nagayaan nu bulchiNagayaan nu bulchitee nagayaan nu olchiiKan faantii Albamni sirboota cidhaa of keessatti qabate Hiriyyoolee jedhu tibbana dhaabbata pirodaakshinii Bashaatuu Maltii Miidiyaan qophaa'uun eebbifame cimdiiwwan 12 baasii isaanii danda'uun wal fuusiseera Sababoota gara garaatiin irra hedduun aadaa Oromoo dagatamaa haa dhufus kanneen duudhaa durii sana qabatanii tursiisan 599 Wayta gaddaa fi gammachuu, dhabaa fi qabeenyaa, gadadoo fi sadoo keessattiis waliif dirmachuun tooftaa ittiin wal bira dhaabbatanii wal gargaaran qabu 491 Waldaan Ortodoksii Itoophiyaa yeroo baayyee afaan, aadaa fi duudhaa Oromoo irratti dhiibbaa geessisuun komatamti Then He launched a mobile app around Guji's culture called Aadaa Oromoo Guji in 2012 342 QAACCESSA QABIYYEE TAPHA IJOOLLEE OROMOO GODINA JIMMAA AANAA GOMMAA WARAQAA QORANNOO DIGIRII JALQABAA BARNOOTA AFAAN OROMOO FI OG-BARRUU ITTIIN GUUTTACHUUF QOPHAA’E Miseensoonni afooshaa There are more Oromo speakers abroad than the resident population in Ethiopia Nyaatni aadaa ayyana, cidha, qophii fi yeroo adda addaa irratti ni dhiyaata Hamaamonni baay’inaan 26 ta’an maatii misirroo dabalatee mana keessaa butamuun erga hidhamanii guyyaan 3 133 =Kutaa 1ffaa= Qopheessaan:- Saphaloo Kadiir(Abdulbaasit) Sabni kamuu saba jadhamee beekkamee kan yaamamu yoo afaan, seenaa, aadaa fi duudhaa akkasumaas falaasama ofii isaa qabaatee dha PDF 2 Nyaanni akka marqaa, ittoo fi qorii Oromiyaa maratti beekkamus, kan naannoo garii qofa keessa beekkamus jira Uffata Aada wallaggaa kan dubartii;-*Qamisii(wandaboo)*Adda jalee*Sabbata fi naxalaa Abrahaam, ilmasaa Yisihaqiif haadha manaa akka barbaaduuf hojjetaasaa erguunsaa Hamarti jaalala tami naa baafataa Gaa’elli filannoo warri godhaniin hundeeffamu akkuma bara durii har’as gaarii ta’a Safuun hariiroo uumaa fi uumama jiddutti gochoota ta'uu qabaniifi kan ta'u hin qabne seera adda baasuudha 993 Don't Forget to subscribe For more Videos Written by ijoollee washaa March 14, 2017 Eebba yeroo cidhaa AADAA OROMOO KEESSATI GUYYAA CIDHAA JAARSOOLIIN BIYYAA AKkAS JEDHAANIi EEBBA ISA DHUMA A EEBBISU! Anis akka jaarsooli keenyataan isiin eebisa! – QABTTANIITTU Nagaa qabadhaa Halkan abjuu qabadhaa Guyyaa yaada qabadhaa Coqorsa ta’aa lafa qabadhaa Urjii ta’aa waaqa qabadha Walcaalchiisuu:- Aadaa Oromoo keessatti yeroo hedduu ijoollee dubaraarra dhiira caalsifachuun ni calaqqisa Hiika ilaalchisee immoo hiika jechootaa isaaniin hiika faallaa, hammattuu ,dursaa, yeroo hunda dhugaa, tajaajilaa faa hanga hiika keeyyataatti jiru ibsuu Hojiin ishii/isaa hundumtuu kan badhaadhinnaa fi fuul-duree saba Oromoo dagaagsuu fi kan seenaa saba Oromoo miidhagsu (bareechisuu) ta’uu qaba Aadaa gooleesitotafi aadaan gaalamootaa tokko Nyaata aadaa Oromoo ballifnee bakka lamatti qooduu dandeenya: nyaata yeroo hunda nyaatamu, fi nyaata akk addaatti nyaatamu 569 Jijjiirama biyyaa fiduu keessatti ga’een Dargaggoota ,Artistootaa fi Akaakuun soorataa kan biroon kan dhibee nurraa ittisanidha Kennaan kun bakka tokko tokkotti 'gabbara', bakka kaanitti ammoo 'gonfaa' jedhamuun #Bishooftuu#Tube#Subscribe Yaadni Giddugala Aadaa Oromoo hundeessuu kan madde Ogeessota Biiroo Aadaafi Tuurizimii Oromiyaatiin yeroo ta’u, innis hanqinoota gama qorannoofi qo’annoo gama guddina Aadaa Oromootiin jiru maqsuuf jedhamee kan yaadamedha 547 Heelleen kan weeddifamu guyyaa waajjira aadaa fi turizimii godina harargee bahaa qorannoo seenaa diddaa gabrummaa oromootni harargee bahaa sirna nafxanyaa minilik irratti gaggeessan yeroo baay’ee walaloo ciigoon ittiin ibsamu keessatti bo’oo isa gara dhumaarratti argama Dhumarratti, gaafa heerumaa baye-bayeefi tarit Buna Qalaan nyaata adaa Uummata Oromoo keessumaa Oromiyaa Lixaa fi Kibbaatti beekamu yoo tahu, nyaata yeroo ayyaanaa, cidhaa, moggaasaa daa’immanii, ateetee akkasumas yeroo keessummaan mana namaa dhaqu dhiyaatudha Amajji 03/2014 (TOI) - Lammiin Ameerikaa dhalootaan Somaaliyaa Haamsee Waarfaa, Kan waaqayyo dhaabe immoo eenyumtuu diiguu hin danda’u k Ummanni kunis aadaasaa haala addaddaatiin ibsata Fakkenyaaf, buddenaa baadudhaan/ittoodhan nyaachuu, akaawwii, buddena/maxinoo aannaniin/itittuun Credit: Ituu Oromoo Post 20d5 Nyaata aadaa Oromoo yeroo hunda nyaatamu fi kan waqtii addaa nyaatamu jira 906 Aadaa fuudhaa fi heeruma Oromoo Jillee keessatti sirbi haadholiin sirban hedduu sirnicha ho'isaa jedhu miseensoonni hawaasa kanaa Torbeen jila Aadaa magaalaa Adaamaatti sirnoota gara garaatiin kabajameera Safuu Gammachuu wajjiin godhame laaleen ture Aadaa Oromoo Poortaalin kun odeeffannoo waa'ee aadaa Oromoo karaa qindaa'aa ta'een dhiyeessa Bara waraana calanqootii kaasaa waggaa 140 keessatti maqaa aadaa seenaa duudhaa Oromoo ajjeeset awwale Nyaata yeroo hunda nyaataman kan jedhaman nyaata ummanni Oromoo gannas ta'ee bona, birraas ta'ee arfaasa nyaatu fi yeroo baayyee mana keessatti kan qophaawuudha Aadaa bareedaa Arsiin oromoo gumaache keessaa sirni haasawa koottu-dhufee tokkoffa jechuu dandeenna “Jaalalli matumaa hin badu 339 Addis Standard Afaan Oromoo damee Addis Standard Afaan Ingiliffaatiin maxxanfamudha 987 Gaaʼelli tokko rakkina qabaachuun isaa milkaaʼina hin arganne jechuudhaa? Ibsi YouTube JOSEPH(1991), ayyaanota Gujii 28tan com Finfinnee, Gurraandhala 25, 2013 (FBC) –Magaalaa Bishooftuutti kan argamu Hora Harsadiitti giddugalli aadaa Oromoo ijaarramaa jira jedhame Abbaa Gadaa maqaa biraatiin waamee beekaa February 24, 2020 Kanaafuu Artistoonni Oromoo “Artii, Aadaa, Seenaa, Afaan, Siyaasaa fi Sabboonummaa Oromoo dagaagsaa jiru” jennee yoo itti amanne Artistoonni keenya gootota keenya wanna ta’aniif faarsuu qabna 271 5 Wabii Ingilizootis ijoollee haala nuti sossobnuun ykn huruursinuun huruursu waan ta’eef dhimma kana irratti aadaa walfakkaatu qabna Kunis fayyaa qaamaa eeguu keessatti iddoo guddaa qabu jechuun nidanda’ama 621 Baarree dhiyaate kana maanguddootu fura Guyyaa Cidhaa Booda keessaa Bita kan jedhu ji‟a itti lama ta‟uufi sadi itti ta‟uu jiraachuu giddugaleeffachuu 12 Aadaa biyyoota hedduutti, nama ijoolleesaaniif hiriyaa gaa’elaa ta’u warratu fila Kana jechuun baarree meeshaa aadaa Oromoo Baalee ta’ee kan aannan itti naqamuudha Da'waa/Invitation 4 Jireenni isa keessa ture; jireenni sunis ifa namootaa ture ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi Fakkenyaaf Yeroo cidhaa, yeroo gaddaa, yeroo gammachuu, yeroo … Akka aadaa fi duudhaa ummata Oromootti bunni bakka gudda qaba 2020 SIRBA CIDHAA 1 Yeroon sirba jalqabetti waanin walaloo hinqabneef maqaa abbaa kiyyaatiin akkas jedhee sirbuu jalqabe Ittaansee abbaa gurbaa,jaala, erga kunniin unanii booda baarree gadi hir’ate itti guutuun gurbaa fuudhu yeroo (3) sadi unsiisu Ingilizootis ijoollee haala nuti sossobnuun ykn huruursinuun Akkaa aadaa Oromoottii, fuudhaa fi heeruma naqataatin kan raawwatu fedha intalaa fi gurbaa akkasumas Qophicha 276 Koottu-dhufee dabaree eeggatanii namatti fudhatan yookaan hawwaniifi shamarraniin weeddifama Bunni dhugamuu irraan kan hafe jireenya hawaasa keessatti bakka guddaa qaba 713 Full PDF Package Bakka isaan jiran nagaa tasgabbii jaalalaf tokkummaan hin A short summary of this paper 490 Sirna haasawa koottu-dhufee keessatti gaafiin ykn yaanni kallattii adda addaatii ka’ee deebiin kallattii Geerarsa Folksong As the Oromo National Literature A Study of Ethnography, Folklore, and Folklife in the Context of the Ethiopian Colonization of Oromia; Sociology of Oromo Literature and Asafa Dibaba, leading Oromo Humanist Intellectual; Onesimos Nasib's Pioneering Contributions to Oromo Writing; Afan Oromo and Literature Course Download, Listen and View free Sagantaa Cidhaa Bay'ee Namatti Tolu Kan Bifa Duudhaa Oromummaa Ganamaa Qabu Australiatti Raawwatame MP3, Video and Lyrics Kun Chaanaalii Barnoota Amantaa Islaamaa akkasumas barnoota walbira qabiinsa amantaa/comparative religions/ irratti ibsa gahaa ragaa walii Aadaa Oromoo jibbitanii maalif kan Arabaa jaalattu jedhanii yoo gaafatani amantii keenyatu hayyama jedhu Sunnaa Anbiyootaati Baga gara Weebsite Afaan Oromoo keenyaa nagaan dhuftan! kun akka nuti waliin barannuuf yaada irraa argannuf kan qophaa'e Selaman Oromo GOSOOTA AADAA WAL GARGAARSA BAHA OROMIYAA (2) ingiliffaa English Ummanni Oromoo kan ofii kabajee uffata aadaa uffachuun daran dabalaa ka jiru ta’u fi kanneen biyya alaa keessa jiraatan ituu hin hafiin gara biyyaatti nama ergachuun akka bitatan dubbatte Mooyiin Seensaa Cidhaa Aadaa Oromoo Jalduu DAWA BORBOR DAWA DAMBITU W/GU LIBASA 1482-1489 Itti aansuun ammoo Malkaatti walgahee gamtaan irreeffata Kanaaf warri Gaa’ela dhaabbattan kana beekaatii jaalala dhugaatin Gujii 27 jechuun ibsa Nyaatni aadaa Oromoo nyaata ummata Oromoo biratti beekkama ta'ee kan dhaloota keessa darba dhufe The custom of marriage differs in various parts of the world and Gorsa Jaalalaa Dubbisaa* ="="="="="="="="="="="=" ️Jaalala bituu hin yaalin jaalalli siin haabitu malee blog; Guyyaa Kaleessaa Dubartii Ulfa Baatii In United States, Australia, Canada and different Europe Midhaan baranaa rooba gahaa waan argateef, baayee_____ Download Full PDF Package Gondooro Namni kun sirba aadaa Oromoo, Shaggooyyee jedhamus ni taphata Isaanis Afaan Oromoo%97, Afaan Amaaraa %0 Safuun kanneen akka quxisuufi hangafa, ilmaani fi warra, ofiifi nama biraa jidduu kabajni jiraatuudha 1, 2 Baas In the description include, Information regarding the copyright owner of the material subject to this notice, Where can we find the original material, description of the original material that has been infringed and tell us what part has been used without authorization with as much detail as you can: Description of your claim: Finfinnee, Hagayya 17, 2013 (FBC) – Waldaan Artistoota Oromoo,Biiroo Aadaa fi Tuurizimii Oromiyaa fi hojjettoonni giddu gala aadaa Oromoo Raayyaa Ittisa Biyyaaf dhiiga arjoomaniiru 816 Anis Hayyee isin geegessina jedheen *kittaa*Adda Jalee*Surree(Marcum saame)*Eebo,ulee,Hankaasse,cuubeenfaan ammoo qabata dhiiraati Chala is the author of three books in Afaan Oromo and a very active online human rights activist 2 Fuula duratti Baarii fi Restoraantiin keenya dhiyeessii qulqullinaaf sadarkaa isaa eeggate; dhugaatii, nyaata Aadaa fi sagantaalee akka:- Cidhaa Walgahii/Waltajjii About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators 253 GAAʼELLI kennaa Yihowaa biraa argame dha Weedduu Lakkoo keessati heelleen beekamadha Sagaleen nama murtii kennuu sirriitti qajeelee ba’uu baannaan, ykn utuu dubbatuu afaansaa yoo dogoggore arraba haqadheen dubbii kana irra ciisee ilaala jedhee murticha kennuu dhiisee gala com DA: 22 PA: 50 MOZ Rank: 76 (Oromedia, Caamsaa 30, 2011) Aadaa, afaanii, wallee fi eenyummaa Oromoo beeksisuu fi babal’isuu keessatti gahee olaanaa kan qaban artistooti Oromoo yeroo ammaa kana sirboottan haaraa qabatanii dhiyaachaa akka jiran ibsan The Gospel of John in Oromo of Ethiopia Oromoo, Afaan Oromoo, aadaa nagaa, safuu, seenaa fi daangaa biyyaa (Oromiyaa) beekuu fi tiksuun dirqama isaati Taʼus, gaaʼelli hundi rakkina mataa isaa qaba More than hundred Oromo Guji's Cultural and Historical Images in offline and Online mode Adaba Guyyaa Cidhaa Hadiisa Rasuulaa irraa, Fuudha fii Heerumni waan Rabbiin karaa godhe sabata,kenter, sabata,kenter `Alem Gena, Ethiopia About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators SIRBA CIDHAA Three Types of Oromo MarriageMarriage is one of the most important rituals in Oromo culture 20f7 1 Seenduubee Qorannichaa Post published: February 25, 2022 Gara biraatiin sirni haasawaa kan gosoota oromoo biroo koottu-dhufee irraa garaa gartii guddaa hin qabu Guyyaa Cidhaa Tolchaa#AGM Yaadannoo Addaa Jallee Kenyaa Hacaaluuf 😥-Oromo Best wedding (cidhaa garii) → 710 Balaa Tiraafiikaa-Kun wanta akka laayyootti ilaallamuu miti Sana booda yaadni kun Mootummaa Naannoo Oromiyaatiif dhiyaatee, fudhatama erga argatee booda, baajatni ijaarsa giddugala kanaaf barbaachisu mootummaa naannichaatiin Ciigoon garee jechootaa, gaalee, ykn hima ta’ee dubbii dachaa ta’e kan of keessatti qabateedha Oromoon harargee akkuma oromoo godina biraatti, aadaa wal gargaarsaa bal’aa qaba 503 0:25 Kan akka sabaatti waliin qabuufi akka gosaatti naannawa naannawasaatti qabu danuudha OROMIA11: DAAWWII: Aadaa Oromoo Jimmaa 326 Bulchiinsa Baayidan keessatti, Gorsaa Olaanaa Mirgoota Namoomaafi Dimookraasii tahuun muudaman Yommuu weedduu da’umsaa weeddisan illee akkan armaan gadiitti dhiira caalchisuun weeddisu turan The Oromo language, also known as Afaan Oromo 420 Kanneen keessaas fudhaafi heerumaa, nyaataa, uffannaa, sirbaa, geerarsaafi kanneen biroo kaasuun ni danda’ama YAYA FULELE YAYA GALANTU BERITU MARDIDA 1466-1473 Jiddu-galli galama aadaa OROMOO Finfinnee keessaa kun yoo ijaan argan amma barruun hibsuun danda’amu caalaa hawataa fi miidhagaa dha 634 heerumaaf kaatu dhugdu waliin dhugu; sirba cidhaa jala bultii waliin sirbu wordpress Download, Listen and View free Sagantaa Cidhaa Bay'ee Namatti Tolu Kan Bifa Duudhaa Oromummaa Ganamaa Qabu Australiatti Raawwatame MP3, Video and Lyrics 164 Dubbiin dachaa kun ciigoo Afaan Oromoo keessatti Kana keessaa aadaa nyaataa, aadaa uffannaa, aadaa mana itti ijaaran, aadaa fuudhaa fi heerumaa, aadaa irreechaa,aadaa sirna ittiin bulmaataa, aadaa ateetee, aadaa sirbaa, aadaa 366 Aadaawwan akkasii keessatti, filannoo baay’ee barbaachisaa ta’e kana gochuuf warri ogummaa guddaafi muuxannoo akka qaban amanama Wikipedia irraa Naaniin natti maramtee, uffitti qabee ammadhee erga boottee booda “Ganama obboroon galla” jettee natti himte 302 Oromoon afaan, aadaa, afoolota adda addaa , sirna waaqeffannaa, safuufi safeeffii, akkaataa Uffannaa, Soorataa ykn nyaataa gosa adda addaa qaba Aadaa Oromoo jibbitanii maalif kan Arabaa jaalattu jedhanii yoo gaafatani amantii keenyatu hayyama jedhu 217 Maatiin gurbaan mariyachuun eega barbaadani, qomoo qoratanii, murtteessu Currently GujiSoftware has published more than 6 mobile apps and developed vaious business websites Waaqumaa Margaa fi Sha Mana uffata Aadaa Oromoo Seenaa 14 Dura kan unus maanguddoodha 39 Akkasumsas guddinna aartii oromootiif hamma tahe tokko gumaacha bahuudha!! About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators 5 Ifti sun dukkana keessatti Haasawa isaa keessatti Dr Dubartiin Oromoo aadaa adda addaafi sirna garaa garaatiif akka meeshaa guddaatti kan itti fayyadamtu siinqeen, gaafa heerumte irraa eegaltee kan qabattuudha Haaluma kanaan Ateeteen ayyaana dubartii (haadhaa) yoo bakka buutu karaa biraatiin qaalluun ayyaana abbaa yoo ta’u umuriifi saalaan kan hindaangeffamnedha Mohammed Genemo; 06 May 2022; Waraanni Mootummaa Abiyyi A Yaa Waaqa aadaa miidhagaa kana keessatti nu uumtee ulfaadhu! #Goota_Goota_Wangeelli!! [Cidhichi kan Dar Safuun yeroo akka cidhaa, Gadaa, ayyaanaa, lolaa, nyaataa fi gochoota biroo keessatti seera itti raawwatani Abbaa Sa'aa more 260 Kana gochuun Amantiin ni dhoorga Itti bashanaan Sirna haasawa koottu-dhufee keessatti gaafiin ykn yaanni kallattii adda addaatii ka’ee deebiin kallattii adda addaatii itti kennama Gara kallatti ce'i Gara barbaadutti ce'i Embed share cidhaa, ayyaana waggaa, sirna da‟umsaa, milkii ilaallachuu, abjuu hiikkachuu, haasbarruu aanaa Habaaboo Guduruu keesstti raawwataman irratti odeeffannoowwan namoota hiika mallattoolee beekan 33 irraa argaman yaadannoo dhuunfaafi suuraan About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators 3 Historical of Muslim & oromoo people🔜 Yaadannoo Seenaa Ummataa Islamaa fi uummata Oromooti Look seenaa design and enjoy Galmi tiyaatira issaa si’a tokkotti nama 900 keessummeessa Gartuun soorata kanaas Viitaminii jedhamuun beekama Tokkooffaa, seera haaraanis ta’e seerri fooyya’ee tumamu yoo jiraate, akka mirga dubartoota hin miineefi kan dubartoota fayyadamoo taasisu ta’uu addaan baafachuun, kan isaan miidhu yoo ta’e akka isaan miidhuu yaada isaanii ibsachuun akka seerichi fooyya’u gochuudhaaf hirmaannaafi mirga kan qaban ta’uu isaaniiti Giddugalichi baasii Birrii miiliyoona 100 oliin kan ijaarramuu ta’u bulchiinsi magaalaa Bishooftuu ibseera Barreeffama har’aatiinis aadaa geerarsa Wallaggaa Aadaa fi Teeda Oromoo keessatti lameen wal jaalate haga wal NAQATUTTI waliin buluu hin danda’u Kana jechuun ammoo aadaan afaan malee mul’achuu hindanda’u Akaakuun soorata kanaas qaama keenya dhibeee dhukkubaarraa ittisuuf nugargaara 0 Uffata Aadaa Oromoo 40 879 meski menge tiktok , meski , meksi tiktok , meski menge oromo tiktok , ethiopin tikok , habesha tiktok , tiktok ethiopia , tik tok ethiopia , ethiopian music this week , ethiopian movie , ethiopian funny video , ethiopian new drama , eregnaye , fegegta react , seifu on ebs , ebs world wide , new ethiopian tiktok , ethiopian tik tok , ethiopian news today Albamni sirboota cidhaa of keessatti qabate Hiriyyoolee jedhu tibbana dhaabbata pirodaakshinii Bashaatuu Maltii Miidiyaan qophaa'uun eebbifame cimdiiwwan 12 baasii isaanii danda'uun wal fuusiseera Oromoon ummata bal’aa aadaa boonsaafi bareedaa qabudha Mootummaan Gadaa Oromiyaa mirga ilmoo (dhala) namaa, walqixummaa Oromoo Karrayyuu hoggaa dirree kana qubatu akkana jedha:-Aadaa teenya hin balleessin ,Oromoo Aadaan bultu nugodhi ! Dhaddachano siqabadhee qabaa balaa jalaa nabaasii Arraba nuhin micciirin Aadaa nuhinjijjiirin Oromoon jiituu, jiidha nuhindhowwatin Gadaa teenya Gadaa miinyaa nuugodhi ! Jedhanii erfga eebbifatanii booda, geejjibni hiikkama Dabalees, dhahata yéroo Oromoo hordofuun áyyaana (carraa) mucooleen dhaIatan akeeka 493 Cidha (rakkoo): Aadaa Oromoo keessatti maatii fi firatu ilma fuudha ga’e tokkoof hintala heeruma geesse tokko barbaada Chala has been using the social media and working as a freelance journalist on 'Radiosydväst' and runs Caffee Tumaa and BB show since 2015 to reach out to his people The app is prepared in 3 language with lite and simple explanations 2 Innis jalqabatti Waaqayyo wajjiin ture Uffata Aada wallaggaa kan dhiiraa Sirnoota Darbaniifi Aadaa Uummata Oromoo Oromoon Saboota Gaanfa Afiriikaa jiraatan keessaa Saba heddummina qabu, dachee uumamaan baayyee badhaate, qabuufi uumamumaa isaatiin gaaddisa qabeessa, ulfaaataa Saba ta’edha Aadaa Oromoo, Haramaya university, Chemistry Department, Faculty Member Abbaa Gadaa fanfansee beekaa Ka maqaa biraatiin waame 703 tarree emeela keenyaatti makami Afooshaan kun aadaa wal gargaarsaa kan biro irraa wanni aadda godhaa yoo jiraate, seera ittiin bulmaataa mataa isaanii qabachuu caalaa yeroo gara yerootti bal’achaa, dagaagaa dhuufuu isaati 207e 724 Akka ajaja keessaniif fedhii keessanitti sini hojjenna “Hush” inni jedhamu kun “usi”ykn “callisi” kan nuti jennu waliin wal gita Oromummaan akka kabajamu yoo gorsan akka gaalamootaa soqolattanii nama arrabsuu Ummanni Oromoos aadaa mataasaa kan ormarraa adda isa godhu hedduu qaba Published by USAID • License: CC-BY-4 Aada fuudhafi heerumaa Oromoon qabduu kanneen naqataan, kaan sabbatamarii dhaan, kaan butii dhaan, kaan hawweedhaan bultii ykn mana dhaabbata Fuula duratti Baarii fi Restoraantiin keenya dhiyeessii qulqullinaaf sadarkaa isaa eeggate; dhugaatii, nyaata Aadaa fi sagantaalee akka:- Cidhaa Walgahii/Waltajjii Kaayyoon qorannichaa unkaa fi hiika sirba arrabsoo cidhaa kallattii caasaa afaaniin xiinxaluudha Mala qorannoo ibsaa akkamtaa -Qorannoo godhameen guutumatti adda baasuun dadhabamus yeroo heddu moobayillii fayyadamuun kaansariiwwan sammuu,ijaa,dhiigaa,cidhaa nii fi kaansarii xannacha hanchuufatiif akka nama saxilu qoratootni ni dubbatu 703 Hawwisoo Oromoo - Afran Qalloo More {{bottomLinkPreText}} {{bottomLinkText}} This page is based on a Wikipedia article written by contributors ( read / edit ) Abbaa Gadaa Eebba Aadaa Oromoo Ana Alii Shabboo, Shabboo Waddoo Umar Aadaa bareedaa Arsiin oromoo gumaache keessaa sirni haasawa koottu-dhufee tokkoffa jechuu dandeenna Odeeffannoon jiru akka ibsutti, ummanni Oromoo akka hawaasaatti Gaanfa Afrikaa keessa waggoota kuma baay'eedhaaf Gosoota fuudhaa fi Heerumaa (gaa’elaa): 1 Aadaa HARARGEE weedduu yeroo cidhaa weedduufamu dubbiisaa! Nu lachuu lootorin nu haabaatuu Book Afaan Oromoo – the Oromo language and the latin alphabet Bara 1977, artistoonni Oromoo hawwisoo Kutaa Biyyaa Arsii, Baalee, Jimmaa, Wallaggaa, Shawaa fi Harargeerraa dhufan Finfinnee Biheeraawwii Tiyaatiriitti agariisaf walitti qabaman Akkana kan jedhu yoo jiraate koloneeffataa diina eenyummaa ta’uu beekanii ofeeggadhuu barbaachisa 621 Mala ittiin wal ceephatan tokko iyyuu hin qabaatinaa Aadaa Oromoo: Eebba Oromoo Karrayyuu 146 Ilalaa kalaqa uffata aadaa Seenaa Huruursuun Sossobuu ykn Afaan Ingiliziitiin “lull”kan jedhamu waliin caalaa wal gitu danda’a 188 afaan ruusiyaa Русский Maqaa aadaa seenaa duudhaa Oromoo kabajuu hin jaalatani maqaa aadaa seenaa duudhaa Arabaa male Akkasumsas guddinna aartii oromootiif hamma tahe tokko gumaacha bahuudha!! Aadaa Oromoo keessatti abbaan murtii utuu murtii kennaa jiruu yoo haxxiffate murtiin sun sirrii miti, Waaqni waan himaa jiru qaba jechuudha Waliin hojjate: Hirphaa Gaanfuree, DaawiteMakonnin, Daagim Makonnin, Habtaamuu Lamuu Ebbisaan kan dhalate Maqaa dhalootaa: Eebbisaa Addunyaa Guyyaa dhalootaa: Bakka dhalootaa: Dambi Doolloo Guyyaa Wareegamaa: Hagayya 30, 1996 Bakka Wareegamaa: Finfinnee Ogummaa: Weellisaa, walaleessaa fi sabboonaa Akaakuu: Sirba aadaa, Geerarsa Meeshaa: Sagalee, Gitaara Bara hojjate: ? – 1996 Loading Haile Fida Kuma: the Father of Qubee Afaan Oromo Posted on February 20, 2018 by Saphaloo Kadiir Read More Shaggar/Finfinneen gosa Oromoo keessa isa tokkoo kan ta’ee fi dame Booraanaa keessa Tuulama kan jedhamuun abbaa qabeenyaa taatee ture Hariiroo Waldaa Ortodoksii fi uummata Oromoo 156 Kaayyoon qorannichaa unkaa fi hiika sirba arrabsoo cidhaa kallattii caasaa afaaniin xiinxaluudha Nyaata yeroo hunda nyaataman kan jedhaman nyaata ummanni Oromoo gannas ta’ee bona, birraas ta’ee arfaasa nyaatu, kan yeroo baayyee mana keessatti qophaawu jechuu dha History of Oromo Writing and the Contribution of Dr Qrannoon kun yemmuu gaggeeffamu ija yaaxina Aadaafi ija yaaxina Aadaa bu’uureffate (folk cultural and Croos cultural) theory kanneen jedhamaniin ilaalame Gaa’ela kan dhaabe waaqayyodha Adaba Guyyaa Cidhaa 129 Bara 2008/2016 Maalli qorannoon 747 Yeroo cidhaa, du’aa fi haajaa garagaraa ulfaataa tahan keessatti namoonni misensa afooshaa tahee hundi hirmaachu dirqama qabu Download PDF Kitaaba Afaan Oromoo Pdf 141 knowucigre June 14th, 2019 - Kitaaba Afaan Oromoo Pdf 141 gt DOWNLOAD Mirror 1 85e802781a Download Oromo Bible apk 1 0 and all version history for Android Afaan Oromoo yeroo jalqabaatiif akka barreeffamaan dhiyaatuuf kanneen shoora Ol aanaa taphatan Kanneen akka Dr Mohaammad Rashaad Sheek Bakrii Saphaloo Watch “Halloo Dawwee: Tuuta Sirboota Durii | Hallo Dawwe old song colleection playlist 2018 (4:30 Hours)” on YouTube AMBOO — 618 Gosti kun balbala baayyee of jalatti kan qabu yoo ta’u hanga sabata,kenter, sabata,kenter `Alem Gena, Ethiopia Itti aansuun ammoo Malkaatti walgahee gamtaan irreeffata Restored 1842 English-Afan Oromo Dictionary Hojiin projaktichaa dibaa halluutu bakka maddee wayiitti hafe malee xumurameera jechuutu danda’ama Kitaabni deeggarsaa kun gargaarsa maallaqaa Dhaabbata ‘USAID’ irraa argameen,walta’iinsa Dhaabbata ‘Save The Children’, Ministeera Barnootaafi Biiroo Barnootaa Oromiyaatiin qophaa’ee kan maxxanfamedha Oromoota kaabaa, kibbaa , dhihaa fi bahaa hundii dhimmaa bunaa irratti ilaalchi jiru tokko dha I/A Kantiibaan Bulchiinsa Magaalaa Adaamaa Obbo Mohaammad Guyyee afaan, aadaa, duudhaa, safuu fi seenaa ganamaa AS Qunnamaa Teessoon: Finfinnee CMC Gamoo li’ul Taz darbii 6ffaa Bilbila: +251 118 951 323 / 116 609 329 Moobayilii: +251 974 327 485 Imeelii: info@addisstandard Amantaan, aadaa,Duudhaafi siyaasa isaa kana osoo barreeffamatti gargaaramuu hin eegaliin dura afoollatti fayyadamun dhalootaa irraa dhalootatii dabarsaa dhufeera Yeroo wal fakkaataa keessatti nama lama yoo jaallatte filannoonkee isa duraa osoo hin taane isa boodarra jaallatte ta,uu qaba 1 Akka aadaa fi duudhaa ummata Oromootti bunni bakka gudda qaba Siinqeen ulee qal’oo sorooroo muramee irraa tolfama 5, Afaan sumaalee %1, Afaan duubee %1 Walumaagalatti weedduuwwan yeroo cidhaa sirbaman hunduu akka aadaa uummata Oromoo aanaa Calliyaatti guyyaadhuma cidhaa sana kan weeddifamanii darban malee gara fuula duraatti maatiin kallattii lamaanii kan walitti mufatan osoo hintaane kan walitti firooman, soddoomanii fi wal kabajan ta`uu qorattuun yaada odeef-kennitoota hubachuu dandeesseetti Aadaa Oromoo keessatti Hammachiifni ayyaana daaima maqaa ittin_____ Taphni Afaan oromoo kaayyoo isaa inni guddaan wanti banameef ykn jalqabameef; aadaa, seenaa, aartii fi og-barruullee adda addaa gama Afaan oromootiin jiran barreessuun gama dubbistoota isaatiin gahuun booharsuu, fi barsiisuudha Kunis Waaqa nagaan ganna dukkana keessaa birraa booqaan nagaan isa gahe galateeffachuu fi bona dhufu nagaan akka hoofkalchu gaafachuudha This Paper Aadaa Oromoo Sabni dinagdeen guddatee fi siyaasaan qaroome, akkasumas kanneen guddinarra jiranii fi duubatti hafaa jedhaman marti aadaa keessa turanii fi jiraataa jiran, akkuma sadarkaa guddina isaaniitti guddifachaa fi fooyyeffachaa adeemu malee kan tuffatanii gatan hin qaban Nyaata aadaa Oromoo nyaata ummata Oromoo biratti beekkama ta'ee kan dhaloota keessa darba dhufe Aadaa Arsii keessatti ka’imti ykn dargaggeessi jaarsa jala taa’ee dubbii bara Sirna haasawa koottu-dhufee keessatti gaafiin ykn yaanni kallattii adda addaatii ka'ee deebiin kallattii adda 239 total views, 1 views today 31 Amajjii 2019 Read Paper Oromo language is a Cushitic language spoken by more than about 50 million people in Ethiopia, Kenya, Somalia, and Egypt and is the 3rd largest language in Africa 6 " 11Yesuus milikkitootaq isaa keessaa isa jalqabaa kana biyya ayyana,” jechuun qorannoo aadaa Oromoo Gujii jedhu keessatti ayyaanonni ji‟aa dhaha Oromoo 1026 1 Jalqabatti dubbiittu ture; dubbichis Waaqayyo wajjiin ture; dubbiin sunis Waaqayyo ture Abbootii Gadaa Oromoo Booranaa (1458-2025) 1 4 Oromoon AADAA OROMO YOO JAALATEE LIKE _share,_subscribers ,_comments godha oromo Halaalaan waliti dhufanii wajjiin jiraachuun Ilmaan namaa adunyaa tanarratti akka heddumataanii fii akka gosaa fii abbaan namni wal beekaa jiraatu godha Barruu xiqqoo kanarra waan baay’ee hubattu jedheen yaada Wallistooti Oromoo Bebbeekamoon Sirboota Haaraa … Oromedia EC your username Weedduun heellee dhalaadhaan Aster Gannoo haala kanaan aadaa fi beekumsa oromoo duri og barruutti jijiirtee nuf dabarsuuf kan hojjachaa turte,Dubartoota seenaa oromoo keessatti maqaa qaban keessa takka tahu dandeesse jirti Ammaar Sheikh Amiin Ibroo Waanin taajjabe! Arra ganama Interview Sagantaa LTV Show rratti Dr Barakat Tafariiti] Artiistota bebbeekamoo fi haaraa guddina #Aartii oromoo keessatti gahee taphatan beekkamtiin kenname About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators Faarsuun keenya erga Artistiin tokko lubbuu dhaan darbee/darbiteen booda qofaa ta’uu hin qabu, otuma lubbuun jiranii isaan haa faarsinu, ha 2K hiikkaa barnootichaa (7) afaanoowwan mulisaa Saba keenya biratti bunni dhugamuu irraan caala, hiikka guddaa qaba Sirbi haadholiin kunneen sirbanis sirboota yeroo biraatiin adda Akkuma afaanii fi seenaa, aadaan saba tokko calaqiftuu eenyumaa sabaa … Continue reading → Aadaa Oromoo keessaa ijoollee hurursuun aadaa gaarii qabnu keessaa tokkodha sababni isaas osoo isa duraa dhugaan jaallatte ta,ee isa lammaffaa onneenkee hin keessumsiisu ture Aadaa Gujii is the first Mobile app to give knowledge about Oromo Guji's history, culture and lifestyle Aadaa Arsii keessatti ka'imti ykn dargaggeessi jaarsa jala taa'ee dubbii bara Amma amma garuu namoonni aadaa duraa irra bahanii humna ol mallaqaafi baasii hin taaneef saxilamaa jiru Aadaa gadhee dhaaltanii dhuftan of keessaa baasaa gataa Studies Renewable Energy, Physical Chemistry, and Dye Sensitized Solar Cells Uffataa cidhaa Dikoresheenii Foddaa fi balbalaa Soofaa Godina Shawaa Bahaa aanaa Lumeetti guyyaa sadii dura waraanni mootummaa hamaamota cidharra jiran irratti haleellaa raawwateen lubbuun namaa darbuun dhaga’ame 4 Sirboota Aadaa Oromoo Godina Jimmaa Kaleessaafi Har‟aa Obbo Kaamil Mohaammad 5 Guddina Ogbarruu Oromootiif Gumaacha Amantii Pirootestaantii Obbo Abarraa Taammanaa 6 Weedduu Cidhaa in Maccaa Oromoo Darajjee Fufaa (PhD) 7 Narrative Techniques in Samalo Afaan Oromoo Film Obbo Fitsum Zagayyee Uffataa cidhaa Dikoresheenii Foddaa fi balbalaa Soofaa Magaalaa Naqamteetti haadha qabeenyaa mana nyaata aadaa Aadde Aagee Mangistuu Jaarsis beellamma gaafatee warra maatii kadhata Aadaa fi duudhaa saba Oromoo guddisuuf artistoonni fi weelliftoonni Oromoo gumaacha olaanaa qabu jedhame On May 15, 2020 781 Finfinnee, Caamsaa 7, 2012 (FBC) – Aadaa fi duudhaa saba Oromoo guddisuuf artistoonni fi weelliftoonni Oromoo gumaacha olaanaa qabaachuu itti gaafatamaan Paartii Badhaadhiinaa Naannoo Hararii Obbo Abdujabar Mahammad ibsaniru Akaakuu afur kan ofe keessaa qabu tirriin, gaafa cidhaa fi qophii gara garaarratti shubbifama jedhu obbo Abdurkaadir Tukee; Angawaan Waajjira Aadaa fi Tuurizimii Arsii Lixaa Balaa tiraafiikaa qaqqabu 4 keessaa 1 konkolaachisaan yoguu bilbila Sabni oromoo saba aadaa, amantaa, siyaasa,fi duudhaa mataa isaa qabuudha Siinqee dheerina Gooleesitoota jechuun doofota duubatti haftoota summooftota amantii dhuganii machaahanii maraatani jechudha Aadaa Oromoo keessatti abbaan murtii utuu murtii kennaa jiruu yoo haxxiffate murtiin sun sirrii miti, Waaqni waan himaa jiru qaba jechuudha Aadaa: Abbaa Gadaa Gadaa Hawaas Abbaa Gadaa Karrayyuu tahuun baallii fudhatan 23 Amajjii 2019 Kana Dhagayaa! Dhagayaa! Dhagayaa! Dhagayaa waldhageessisaa! Namni/gareen akkaataa kanaan gosa gale mirgoota Oromoon argatu hunda ni argata Afaan Oromo Basics ayyana,” jechuun qorannoo aadaa Oromoo Gujii jedhu keessatti ayyaanonni ji‟aa dhaha Oromoo ”— 1 QORONTOS 13:8 0

Lucks Laboratory, A Website.